Ochrana osobných údajov a Cookies

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV – COOKIES

v podmienkach spoločnosti 5 Star Oces s. r. o.

informačná povinnosť podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

(ďalej len „Nariadenie GDPR“)

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

  5 Star Oces s. r. o., spoločnosť s ručením obmedzeným, založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom Pribinova 4, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 64220/B, IČO: 45 470 626 (ďalej len „5 Star“)

  Email: info@5star.sk Telefón: +421 2 3231 0000

  Spoločnosť 5 Star je prevádzkovateľom webovej stránky na doméne www.5star.sk (ďalej len „naša stránka“). V rámci našej stránky spracúvame aj súbory cookies. Súbory cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky s_ahnu do Vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Vďaka tejto jednoduchej informácii si stránka zapamätá informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a iné nastavenia. Súbor cookies umožňuje webovej stránke rozpoznať, či ste ju už niekedy navštívili  a  o  aké  stránky  ste  mali  záujem.  Informácie  získané  zo  základných  technických  súborov  cookies neslúžia na identifikáciu, overovanie ani automatizované profilovanie používateľa v zmysle aktuálnych právnych predpisov ochrany osobných údajov, sú však nevyhnutné na zabezpečenie správnych funkcií webového sídla a základnú analýzu využívania webstránky.

 2. ÚČELY SPRACÚVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

  Na základe Vášho súhlasu spracúvame vybrané osobné údaje (IP adresa a cesta – web stránka, odkiaľ osoba navštevujúca našu stránku prichádza, GPS lokalizácia) za účelom poskytovania a zlepšovania služieb, vývoja nových služieb, zabezpečenia správnych funkcií našej stránky a reklamy a základnej analýzy využívania našej stránky.

  Zároveň si Vám dovoľujeme uviesť, že nie ste nám povinný poskytnúť Vaše osobné údaje, resp. súhlas s ich spracovaním. Ak nám neposkytnete súhlas, budete môcť aj naďalej navštevovať našu stránku, avšak niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Zároveň sa nebudú ukladať Vaše preferované nastavenia webovej lokality, nebudeme môcť analyzovať návštevnosť našej stránky a prispôsobovať jej nastavenie potrebám užívateľov.

 3. DOTKNUTÉ OSOBY

  Dotknutými osobami sú návštevníci webovej stránky www.5star.sk. 

 4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vaše osobné údaje poskytneme iným stranám výlučne iba vtedy, ak nám to priamo vyplýva zo zákona, alebo ste k  tomu  vyjadrili  výslovný  súhlas.  Prenos  osobných  údajov  do  tretích  krajín  alebo  medzinárodných  organizácii nezamýšľame vykonávať

 5. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV ALEBO, AK TO NIE JE MOŽNÉ, KRITÉRIÁ NA JEJ URČENIE

  Vaše osobné údaje uchovávame len pre nevyhnutne potrebnú dobu na splnenie účelu, najdlhšie však 1 rok od ich získania.

 6. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY, AKO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBORU COOKIES

  Súbory cookies je možné si vypnúť vo svojom prehliadači alebo používať tzv. „inkognito režim“, ktorý po zatvorení stránky tieto súbory vymaže.

  Používanie súboru cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbor cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení. Súbory cookies je možné pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť, nastaviť používanie len niektorých súborov cookies alebo ich úplne vymazať. Postup nastavenia blokovania súborov cookies závisí od prehľadávača, ktorý používate. Pokyny získate pomocou

  „pomocníka“ alebo príslušnej ponuky vo webovom prehľadávači, ktorý používate.

  Účinný nástroj na správu súborov cookies je takisto k dispozícii na stránkach hsp:// www.youronlinechoices.com/sk/

 7. PRÁVO PODAŤ SŤAŽNOSŤ DOZORNÉMU ORGÁNU

  Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

 8. EXISTENCIA AUTOMATIZOVANÉHO ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

  V  rámci  našich  spracovateľských  činnos  s  osobnými  údajmi  nevykonávame  automatizované  individuálne rozhodovanie vrátane profilovania fyzických osôb.

 9. PRÁVNA ÚPRAVA A ZMENY TÝCHTO PODMIENOK

  Tieto podmienky vychádzajú z aktuálne platnej právnej úpravy, a to z ustanovení Nariadenia GDPR a ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  Máme prijaté opatrenia na ochranu osobných údajov, zachovanie ich dôvernosti, integrity a dostupnosti. Pravidelne prehodnocujeme primeranosť našich organizačných ako aj technických bezpečnostných opatrení, investujeme do zvyšovania ich účinnosti alebo zavedenia nových nástrojov a opatrení.

  Aktuálnosť týchto podmienok budeme pravidelne prehodnocovať pre zachovanie transparentnosti komunikácie s dotknutými osobami. Tento dokument bol naposledy aktualizovaný dňa 1.3.2019.

Office testing
Navštívte nás a vyskúšajte si kanceláriu na 1 deň zdarma.