Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre krátkodobé využívanie priestorov 5 Star Offices s. r. o.

(ďalej ako „Pravidlá“)

 

 1. Poskytovateľ, 5 Star Offices s. r. o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava, IČO: 45 470 626, (ďalej ako „Poskytovateľ“) poskytne dolu uvedenému Klientovi (ďalej ako „Klient“) priestory na krátkodobé využitie Klientom, a to za odplatu. Odplata je súčasťou písomnej objednávky, ktorá bola zrealizovaná online cez webovskú stránku www.5star.sk alebo emailom na info@5star.sk. Objednávka je potvrdená Poskytovateľom s určením dohodnutej ceny vopred (ďalej ako „Objednávka“). Ak v Objednávke podľa predchádzajúcej vety nie je uvedená výška odplaty, Klient sa zaväzuje uhradiť odplatu podľa platného cenníka služieb poskytovaných Poskytovateľom.
 2. Klient je oprávnený krátkodobo využívať určené priestory vo vopred dohodnutom čase len na vopred dohodnutý účel podľa Objednávky. Klient nie je oprávnený prenechať tretej osobe do užívania priestory Poskytovateľa alebo ich časť s výnimkou osôb zabezpečujúcich fotenie a/alebo filmovanie pre Klienta, ak toto bol predmet Objednávky.
 3. Klient nie je oprávnený využívať iné ako v Objednávke uvedené priestory Poskytovateľa bez prítomnosti osôb poverených Poskytovateľom, spravidla recepčnej Poskytovateľa. Klient môže priestory Poskytovateľa uvedené v Objednávke využívať len v pracovných dňoch od 9 do 17 hod. Poskytovateľ môže umožniť vstup do priestorov aj v iných časoch podľa dohody s Klientom.
 4. Klient nie je oprávnený používať logo a/alebo obchodné meno a/alebo obchodnú značku Poskytovateľa alebo iných osôb, ktoré sídlia v priestoroch Poskytovateľa (ďalej ako „Iné osoby“), alebo akékoľvek predmety ochrany práv duševného vlastníctva Poskytovateľa alebo Iných osôb pri využívaní služieb, ani ich zaznamenávať a/alebo zobrazovať a/alebo rozširovať na akomkoľvek obrazovom a/alebo obrazovo-zvukovom médiu; najmä nie je oprávnený vyhotovovať fotografie a/alebo akékoľvek obrazové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy so zobrazením loga a/alebo obchodného mena a/alebo obchodnej značky Poskytovateľa alebo Iných osôb, a tieto ďalej rozširovať a/alebo používať pre svoje vlastné účely a/alebo účely tretej osoby, pokiaľ sa Poskytovateľ a Klient písomne nedohodnú inak. Klient je povinný akékoľvek obrazové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by boli v rozpore s týmto bodom, bezodkladne zničiť, nepoužívať a v prípade ich zverejnenia prestať s ich rozširovaním a/alebo zverejnením.
 5. Klient nie je oprávnený v priestoroch Poskytovateľa vyhotovovať akékoľvek fotografie a/alebo obrazové a/alebo obrazovo-zvukové záznamy, ktoré by mali vulgárny, sexuálny, politický, diskriminačný charakter alebo akýkoľvek charakter, ktorý by bol v rozpore s dobrými mravmi a/alebo etickými zásadami.
 6. Klient sa zaväzuje vykonávať činnosť v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a v prípade vykonávania reklamnej činnosti najmä v súlade so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na výkon reklamnej činnosti.
 7. Klient sa zaväzuje pri užívaní priestorov Poskytovateľa predchádzať škodám a nadmernému opotrebeniu priestorov (vrátane jeho vybavenia a zariadenia) a zároveň sa zaväzuje chrániť pred poškodením zverený majetok a priestory Poskytovateľa, nábytok a akékoľvek zariadenie v priestoroch Poskytovateľa.
 8. Klient sa zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy a normy na úseku ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj zásady bezpečného správania v priestoroch Poskytovateľa a pokyny Poskytovateľa.
 9. Klient je povinný pri užívaní priestorov Poskytovateľa podľa Objednávky a týchto Pravidiel dodržiavať Domový poriadok uplatňujúci sa v priestoroch Poskytovateľa, vrátane jeho neskorších aktualizácií. Domový poriadok je k dispozícii na klientskom pracovisku (recepcii) Poskytovateľa a Klient bol s týmto oboznámený.
 10. Za porušenie povinností uvedených v bode 2., 5. a 6. Klientom vzniká Poskytovateľovi voči Klientovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3.000,- EUR za každé takéto porušenie, tým nie je dotknutý nárok Poskytovateľa voči Klientovi na náhradu škody aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu.
 11. Klient zodpovedá za škodu vzniknutú porušením jeho povinností, ktorú spôsobí priamo, ako aj svojimi zamestnancami alebo tretími osobami, ktoré sa podieľajú na činnosti Klienta alebo sa zdržiavajú v priestoroch Poskytovateľa so súhlasom Klienta; rovnako zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí Poskytovateľovi alebo tretím osobám v priestoroch Poskytovateľa a/alebo priestoroch budovy svojou činnosťou, vrátane škody vzniknutej v priestoroch Poskytovateľa alebo v spoločných priestoroch budovy.

Klient vyjadruje súhlas s Pravidlami a berie ich na vedomie odoslaním rezervácie online cez webovskú stránku www.5star.sk alebo emailom na info@5star.sk, potvrdením dohodnutej odplaty zrealizovaním platby na účet Poskytovateľa.

Tento dokument bol aktualizovaný dňa 1.3.2023.

Office testing
Navštívte nás a vyskúšajte si kanceláriu na 1 deň zdarma.